Poort gemeentehuis

Van de gemeente heeft de VOO op 10 oktober j.l. het volgende bericht ontvangen betreffende de ontwikkelingen rond “Overgeest”. Reden voor de VOO om dit bericht extra onder de aandacht van het Oegstgeester publiek te brengen is a) dat er nu een webpagina door de gemeente geopend is waarop nu en in de toekomst de ontwikkelingen aangaande Overgeest gepubliceerd zullen worden en b) omdat als jongste ontwikkeling het rapport nu gepubliceerd is over de historische waarde van de toegangspoort naar het gemeentehuis. Dit rapport stelt dat het verantwoord is dat deze poort, nota bene een rijksmonument, verbreed zou worden om zodoende meer verkeer door te kunnen laten.

De VOO is tegenstander van het aantasten van deze poort en ook van een sterke toename van de verkeersintensiteit voor het gemeentehuis die daardoor mogelijk wordt. Het standpunt van de VOO is al in april 2018 aan de gemeente medegedeeld in een zienswijze.

De aankondigingsbrief van de gemeente begon met de volgende tekst:

“Onlangs is er op de gemeentelijke website een webpagina online geplaatst met informatie over de concept Gebiedsvisie Overgeest. Naast de concept Gebiedsvisie staan hier verschillende relevante stukken online, waaronder raadsmededelingen, moties, etc.

Zoals wellicht bekend ligt de planvorming rondom de concept Gebiedsvisie Overgeest stil. De gemeenteraad heeft in mei 2018 een motie aangenomen. Daarin is aangegeven dat de gemeenteraad eerst een Nota van Uitgangspunten wenst vast te stellen voor zowel het gebied Overgeest als het gebied Endegeest.

In deze Nota zullen de uitgangpunten voor de mogelijke ontwikkeling in beide gebieden worden opgenomen.De concept Gebiedsvisie Overgeest zal vervolgens aan deze Nota van Uitgangspunten moeten worden aangepast. Pas daarna zal de concept Gebiedsvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad.” Tot zover de brief van de gemeente.

De Overgeest webpagina van de gemeente is hier te vinden.

Het rapport van Studio Architectura van 9 juli 2018 over de toegangspoort is (als pdf) te downloaden van die webpagina, maar ook rechtstreeks door te door te klikken op “toegangspoort”

Ook interessant is een geheel andere visie op de poort van een geheel andere deskundige, prof.Dr.Erik A. de Jong van 10 december 2018. Zijn visie is dat de verbreding van de poort niet verantwoord is. De volledige tekst van zijn rapport kunt u hieronder downloaden.