Poort gemeentehuis

Op 17 april heeft de VOO aan het college van B&W een inspraakreactie gestuurd over het concept Gebiedsvisie Overgeest. Dit zijn de conclusies en het advies in deze reactie:

• De VOO vindt het belangrijk dat de concept Gebiedsvisie Overgeest ter visie is gelegd. Zij betreurt het zeer, dat er niet een visie voor het gehele gebied van het Kasteel en landgoed Endegeest, inclusief Overgeest is opgesteld. Dan zou de ontwikkeling van het gehele gebied in zijn samenhang zichtbaar zijn en beoordeeld kunnen worden. De VOO wil graag in overleg met College en gemeenteraad om te bezien hoe aan de samenhang invulling gegeven kan worden.

• De VOO vindt dat de vervolgplannen in een regulier traject van een (herzien) bestemmingsplan vastgelegd moeten worden, opdat langs die lijn de inbreng vanuit het dorp goed geregeld is. Voorafgaande aan dit traject vraagt de VOO om nog 3 nieuwe scenario’s te beschrijven en door te rekenen: een geheel groen Overgeest, een Overgeest zonder de 4 villa’s nabij het gemeentehuis én een Overgeest met minder woningen (zie hieronder).

• De VOO vindt, dat – als er in Overgeest gebouwd gaat worden – er maximaal 30 woningen mogen komen. Dan kan een deel van de locatie als groengebied worden aangelegd, is er minder verkeer en zijn er dus minder verkeersbewegingen door het gebied rondom het gemeentehuis: het rijksmonument Rhijngeest.

• De VOO vindt dat de brug met het toegangshek in zijn huidige vorm behouden moet blijven. Aanpassing van een rijksmonument vanwege een verhoogde verkeersbelasting is voor de VOO geen optie.

Zie voor de volledige tekst van de VOO-reactie https://historischeverenigingoegstgeest.nl/activiteiten/voo-zienswijzen

Voor de detailfoto’s van de beide monumenten, poort en gemeentehuis, zie de tab erfgoed/rijksmonumenten