​Op dit ogenblik zijn er drie vacatures in onze vereniging. Het betreft
1) Een tweede redacteur voor ons tijdschrift Over Oegstgeest
2) Een extra lid voor de werkgroep Mondelinge Geschiedenis
3) Een nieuw op te richten werkgroep Genealogie
4) Een nieuw op te richten commissie Planologie

1) De Vereniging Oud Oegstgeest is op zoek naar een redacteur voor het tijdschrift Over Oegstgeest.

De VOO geeft 2x per jaar het tijdschrift Over Oegstgeest uit. De artikelen in het tijdschrift hebben betrekking op onderwerpen die met het verleden van ons dorp te maken hebben en zijn informatief, aantrekkelijk, begrijpelijk en toegankelijk voor onze leden en voor overige geïnteresseerden. Het tijdschrift wordt samengesteld op basis van bijdragen van een wisselende groep van auteurs. De redactie, die bestaat uit twee personen, werkt nauw samen met de Commissie Historie van de vereniging. De leden van de redactie vervullen hun functie als vrijwilliger binnen de Vereniging Oud Oegstgeest.

De redactie coördineert de activiteiten als de opzet voor de inhoud van het tijdschrift, de te behandelen onderwerpen en de inhoud van de vaste rubrieken. In overleg met de auteurs wordt de inhoud van de artikelen afgestemd. De auteur is verantwoordelijk voor de juiste inhoud van de artikelen, de redactie is verantwoordelijke voor de bewaking van de kwaliteit ervan. De redacteurs onderhouden contact met de vormgever van het tijdschrift over de lengte van de artikelen en de illustraties om de bestaande kwaliteit te continueren en de gewenste omvang van het tijdschrift van 32 pagina’s te bereiken. De redactie controleert de drukproeven en bewaakt het proces van productie en distributie, zoals vastgelegd in bijgaand stroomschema.

De redactie is onafhankelijk, maar informeert de voorzitter van de VOO over de inhoud van een nummer voordat het naar de drukker gaat. Periodiek vindt overleg plaats met het gehele bestuur van de VOO, om meer inhoudelijk over de inhoud en de plannen van gedachten te wisselen.

Van de redacteur wordt verwacht dat hij of zij:

– Ervaring heeft met het maken van tijdschriften of bereid is dit te leren.

– Een proactieve houding heeft en initiatiefrijk en resultaatgericht is.

– Nauwkeurig is en oog voor detail heeft.

– In staat is om het juiste evenwicht te vinden en te bewaken tussen perfectie en productie.

– Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal bezit.

– Creatief en communicatief sterk is.

– Talent voor organisatie en planning heeft.

– Ervaring of een sterke affiniteit heeft met de onderwerpen van de Vereniging Oud Oegstgeest.

– Voldoende tijd heeft om 2x per jaar een tijdschrift te verzorgen, waarbij de tijdsbesteding niet over het gehele jaar gelijk is; de piek ligt in de maanden voor het verschijnen van het tijdschrift.

Zin in deze uitdaging?

Neem voor meer informatie en overleg contact op met de voorzitter van de VOO door te mailen naar of met de secretaris van de VOO door te mailen naar of te bellen met Onno Koerten (bestuurslid VOO) tel. 06 122 50 413

2) Een extra lid voor de werkgroep Mondelinge Geschiedenis

De VOO-werkgroep Mondelinge Geschiedenis heeft zeven leden. De lijst met Oegstgeestenaren die in aanmerking komen om geïnterviewd te worden is evenwel erg groot. Het betreft hier in het algemeen mensen op leeftijd en daarom kunnen interviews niet zomaar uitgesteld worden. De gesprekken worden in het algemeen digitaal opgenomen en bewaard. Dan volgt het maken van een transcriptie en soms wordt dat gevolgd door het bewerken van het gesprek tot een artikel in Over Oegstgeest. Heeft u er belangstelling voor neem dan contact op met het bestuur: Hetzij met voorzitter Rianne Meester-Broertjes of 071-3011697) of secretaris Birgitta van der Touw of 0653695057)

3) Een nieuw op te richten werkgroep Genealogie

Soms wordt het bestuur benaderd met een vraag op het gebied van de genealogie. Zo’n vraag wordt dan ad hoc beantwoord. Het bestuur vraagt zich af of er belangstelling is onder de leden voor een meer gestructureerde aanpak van dit onderwerp. Zusterverenigingen van de VOO hebben vaak wel een genealogiegroep.

Heeft u belangstelling voor genealogie en lijkt het u leuk om uw onderzoek samen met gelijkgestemden te doen, neem dan contact op met het bestuur: Hetzij met voorzitter Rianne Meester-Broertjes of 071-3011697) of secretaris Birgitta van der Touw of 0653695057)

4) Een nieuw op te richten commissie Planologie

Het bestuur vindt het een belangrijk thema om de ruimtelijke ontwikkelingen in Oegstgeest goed te volgen. Er is al een aantal leden dat de bestemmingsplannen volgt en bestudeert. Zij zijn ook met de gemeente en inwoners in gesprek over plannen voor de woonomgeving, zeker als het om monumenten of cultureel erfgoed gaat. Op dit ogenblik heeft bijvoorbeeld het landgoed Endegeest en het bestemmingsplan Oranje Nassau alle aandacht.

Diverse VOO-leden leveren hiervoor al hun kennis en ervaring. Het bestuur zou graag zien dat dit groepje leden wat groter wordt, zodat er vanuit verschillende wijken uit ons dorp en door mensen met gevarieerde kennis en ervaring per plan een VOO-inbreng kan worden geleverd. Wie wil met dit onderwerp aan de slag? Het is geen tijdrovende klus; Het vraagt af en toe inzet samen met anderen. Heeft u belangstelling neem dan contact op met het bestuur: zie onder 4.