Op 18 mei heeft het bestuur van de historische Vereniging Oud Oegstgeest de balans opgemaakt van de reacties op de voorstellen die in de vorm van een enquête digitaal werden voorgelegd aan de leden. Een fysieke ALV was niet mogelijk wegens de maatregelen in verband met de Corona-crisis. In totaal hebben 88 leden gereageerd op de enquête, waarvan 2 per email en 1 per brief. Het bestuur is tevreden met deze opkomst, die hoger ligt dan het gemiddeld aantal bezoekers aan een ALV gedurende de afgelopen jaren. Er werd positieve feedback ontvangen van de leden, zoals bijvoorbeeld: ‘ik kom nooit naar een ALV, maar vind deze aanpak wel leuk’.

Alle voorgelegde besluiten zijn unaniem dan wel met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Notulen vorige ALV, Jaaroverzicht 2019, jaarrekening 2019 en begroting 2020 werden goedgekeurd. Aan het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. We verwelkomen twee nieuwe bestuursleden, Brigitte Verdegaal en Dineke Peddemors en nemen onder dankzegging voor hun inzet voor de vereniging afscheid van Birgitta van der Touw en Janny Beekhuis. En tot slot is Jeroen van Dijk benoemd in de Kascommissie.

Het bestuur is verheugd dat we op deze wijze aan onze statutaire verplichting de ALV voor 1 juni te houden hebben kunnen voldoen en gaat, ondanks de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt, enthousiast aan de slag met de uitvoering van de gemaakte plannen.