De gemeente Oegstgeest heeft haar definitieve plannen voor het Endegeestterrein en omgeving bekend gemaakt. Bijgaand een videotoelichting van wethouder Glasbeek.

Overgenomen uit het Leidsch Dagblad:

De ’gebiedsvisie De Geesten’ zoals het stuk heet (zie link onderaan), bevat enkele verrassingen. Zo is het nu de bedoeling dat de nieuwbouw van de Leo Kannerschool niet komt aan de Wassenaarseweg bij de Kliniek Intensieve Zorg van Rivierduinen, maar op de plek van de oude Julianaschool. Uitgangspunt daarbij is dat de oude lagere school van Jan Wolkers tegen de vlakte gaat voor nieuwbouw, maar pas nadat er onderzoek is gedaan naar de monumentale waarde van het gebouw. Afhankelijk van wat daaruit komt, wordt mogelijk een deel van het oude gebouw hergebruikt door de Leo Kannerschool.

Op het Overgeestterrein tussen het gemeentehuis en de A44, waar twee jaar geleden nog het vijfde villapark van Oegstgeest werd voorzien, wordt nu gekoerst op 120 woningen. Eventueel zou een deel van de bestaande bebouwing kunnen blijven staan en bestemd worden voor wonen. Een flink deel van de woningen op Overgeest moet bestaan uit betaalbare huurwoningen. De verdeling tussen huur- en koopwoningen moet namelijk voldoen aan de gemeentelijke Woonvisie, die overigens nog steeds niet is vastgesteld. In de concept-visie is sprake van 25 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur.

Het ’zorgcluster’ van Rivierduinen, Ipse de Bruggen en Curium in de zuidwest-hoek van het Endegeestterrein moet worden uitgebreid. De gemeente geeft aan dat er voor die uitbreiding eigenlijk maar één optie is: de plek van het aangrenzende ponycentrum. Om de eigenaren van het centrum niet te lang in onzekerheid te laten zitten, wil Oegstgeest binnen twee jaar duidelijkheid hebben over eventuele bebouwing van het ponycentrum.
Kasteel Endegeest krijgt zoals steeds aangegeven een ruimere bestemming waardoor het in de toekomst gebruikt mag worden als bijvoorbeeld hotel, restaurant, vergadercentrum eventueel zelfs als woningen. Het Entreegebouw tegenover de Julianschool blijft staan en krijgt als dat nodig is ook een verruiming van de gebruiksmogelijkheden. Het voormalige Dienstengebouw en het Gezondheidscentrum op het terrein mogen eventueel worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook een aantal kleinere niet-monumentale gebouwen rond het kasteel, zoals het voormalige theehuis mogen tegen de vlakte. Op twee plekken waar Rivierduinen nu nog het recht heeft om te bouwen – op de oude plek van de ’Blauwe Tram’ en achter de kwekerij – schrapt de gemeente dat recht. Daarvoor in de plaats mogen ten westen en ten zuiden van het kasteel twee nieuwe gebouwen worden neergezet. Het bebouwd oppervlak van de twee gebouwen samen mag maximaal 1635 vierkante meter zijn en ze mogen beide drie verdiepingen hoog worden.

Gesloopt

Het idee om doorgaand verkeer over de de Endegeesterstraatweg onmogelijk te maken, komt in de gebiedsvisie niet terug. In plaats daarvan kiest de gemeente ervoor om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Daarvoor moet het deel van de weg tussen de Endegeesterlaan en de Grasmuslaan zo worden ingericht ’dat de auto te gast is in een groene parkachtige sfeer’.

Het was de bedoeling om in het gebied ook een plekje te vinden voor de nieuwe internationale basisschool waar Leiden en Oegstgeest zich samen voor inspannen. Dat is niet gelukt. En omdat de gemeente het gebied zo groen en zo rustig mogelijk wil houden, is dat streven in de prullenbak beland. Oegstgeest zal zich samen met Leiden inspannen om elders een plek te vinden voor de internationale basisschool.

Uitgangspunt bij het maken van de plannen is steeds geweest dat maximaal 12 procent van het gebied bebouwd mag worden. In de visie die nu op tafel ligt blijft de gemeente daar met 10,3 procent ruim onder.
De gemeentelijke visie wordt al op 7 mei door de politiek besproken. De stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten vraagt namens zo’n 400 omwonenden van het gebied om drie maanden uitstel zodat er ruim de tijd kan worden genomen voor inspraak.

Bezorgdheid

De stichting laat in een persbericht weten teleurgesteld te zijn in de gemeentelijke plannen die naar het oordeel van de stichting ’alle reden voor bezorgdheid’ geven. ’Van alle geleverde inbreng van omwonenden is niets terug te vinden.’ Zo heeft de stichting in de gebiedsvisie tevergeefs gezocht naar argumenten om af te wijken van de drievoudige bescherming van het Endegeestgebied. Verder is er verbazing over het feit dat diverse gebouwen waarvoor het Cuypersgenootschap de monumentenstatus heeft aangevraagd nu worden voorgedragen voor sloop en dat er op Overgeest nu ruimte geboden wordt voor 120 woningen terwijl er eerder veel lagere aantallen over tafel zijn gegaan.

Toegift van 6 mei

Inmiddels heeft de Gemeente toegegeven dat het getal van 150 nieuwe huizen op de lokatie Overgeest een ‘foutje’ was.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen