Kasteel Endegeest

De actuele ontwikkelingen in het gebied Endegeest en Overgeest worden door de VOO actief gevolgd. In dit plangebied liggen een flink aantal waardevolle monumenten met de status van rijksmonument danwel gemeentelijk monument. Verder hebben grote stukken van de landgoederen in het gebied een beschermde status. Voldoende aanleiding dus voor de VOO om betrokken te zijn bij dit onderwerp.

Het VOO bestuur heeft ingesproken bij de oordeelsvormende raadsvergadering van 9 mei j.l. over de voorliggende Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Hieronder kunt u de inspraakreactie van de VOO teruglezen. De volgende stap in het proces is besluitvorming in de raadsvergadering van 28 mei a.s.. De VOO zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en zonodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.