Endegeest is voor onze vereniging en leden een belangrijk onderwerp. Er zijn de laatste weken diverse ontwikkelingen en het gaat in een flink tempo. Eind mei is de Gebiedsvisie aangenomen in de Gemeenteraad (zie nieuwsitem). Inmiddels is ook het ontwerp-Bestemmingsplan ter inzage gelegd, onze vereniging zal daar ook weer een inspraakreactie op insturen, voor de deadline van 24 juli a.s.

Omdat het Bestemmingsplan een nadere uitwerking is van de Gebiedsvisie en wij daar in grote lijnen veel positieve punten in zien, geldt dit gelukkig ook voor het Bestemmingsplan. Wij zijn er voorstander van, dat dit plan dóór kan, ondanks het politieke rumoer van de laatste weken (zie hierna). Dat is nodig, om greep te houden op een beheerste herinrichting van het gebied. Het proces van de laatste jaren en de aangenomen Gebiedsvisie voorzien daarin.

Onze reactie zal gaan over de Monumentale status van een aantal gebouwen, de locatie en omvang van enkele geplande bouwvlakken/gebouwen, de hardheid van enkele punten uit het Beeldkwaliteitsplan, parkeren en een aantal opmerkingen over de ontsluiting van het gehele gebied. Los van de inhoud gaat het ons vooral om de realisatie van een aantal toezeggingen van de politiek in de Gebiedsvisie. Daarvoor is nodig dat het proces doorrolt.

Dat laatste is wel een punt van aandacht, omdat College van B&W en de Raad het nog niet met elkaar eens zijn over welk van die twee overheidsorganen bevoegd is om voor een, twee of drie gebouwen rond het Kasteel Endegeest de nu voorziene functie (bestemming) “Maatschappelijk -2” eventueel om te zetten naar “Wonen”. Onze vereniging is onder voorwaarden bereid om bepaalde vormen van Wonen te overwegen, tegen de achtergrond van de algehele weging van belangen voor Kasteel, Landgoed, behoud van Monumenten, Groen, Openbaar toegankelijk park e.d. Wij zullen daar in onze inspraakreactie een nader voorstel voor doen.

Het (ontwerp-)Bestemmingsplan, met Regels, Kaart en toelichting plus bijlagen is hier te lezen.