De Historische Vereniging Oegstgeest (VOO) heeft met belangstelling kennis genomen van de nieuwe concept Erfgoednota Oegstgeest (zie bijlage) die voor inspraak voorligt. Veel van de punten waarvoor onze Vereniging zich inspant komen terug in deze nota. De Vereniging bereidt op dit moment een inspraakreactie voor. Als u hierover ideeën heeft kunt u die richten aan onze secretaris.

Uit de Leidsche Courant

Begin dit jaar lag er nog een plan waarbij het Entreegebouw bij Endegeest zou worden gesloopt. Dat plan verdween na de nodige kritiek al snel in een la. Nu wordt er op het gemeentehuis had aan gewerkt om die la stevig dicht te timmeren.

In de nieuwe gemeentelijke erfgoednota die vanaf volgende week ter inzage ligt, wordt gemeld dat de gemeente van plan is om te bekijken of het Entreegebouw een plekje kan krijgen op de gemeentelijke monumentenlijst. Daarnaast wordt er in de nota gepleit voor herstel en renovatie van het gebouw en van het Weidepaviljoen op landgoed Endegeest, dat ook de status van gemeentelijk monument zou moeten krijgen.

De pleidooien voor bescherming en herstel van tot nu toe onbeschermde gebouwen op landgoed Endegeest, betekent niet dat er niets meer zou mogen worden gesloopt. ’Slopen van inferieure bebouwing’ wordt toegejuicht, omdat daarmee het groen van het park kan worden versterkt of er ruimte kan worden geschapen voor ’toekomstig erfgoed’. In de nota breekt de gemeente een lans voor het behoud en waar nodig het hergebruik van cultureel erfgoed. Het idee daarachter is dat monumenten alleen langdurig beschermd kunnen worden tegen verval wanneer ze nuttig gebruikt worden.

Bij kasteel Oud-Poelgeest leidt die gedachte tot een heel concreet plan: het beter toegankelijk maken van het landgoed vanaf de kant van de Haarlemmertrekvaart door in de buurt van de Kwaakbrug een bruggetje te leggen over de sloot die de weg scheidt van het landgoed. De vervallen Kwaakbrug zou daarbij ook gemeentelijk monument moeten worden en moeten worden hersteld, terwijl de zichtbaarheid van het kasteel vanaf de Haarlemmertrekvaart moeten worden vergroot.

Een ander bijzonder object dat nog volgend jaar de status van gemeentelijk monument moet krijgen, is de gietijzeren kilometerpaal in de berm van de Haarlemmerweg, tegenover de gemeentewerf. De paal werd een jaar geleden herontdekt door archeoloog Ruurd Kok en is vervolgens door de gemeentelijke monumentencommissie voorgedragen voor een beschermde status.

Overgenomen van de Gemeente Oegstgeest

De concept Erfgoednota Behoud door Bescherming, Benutting en Beleving (zie bijlage) ligt vanaf 26 oktober 2020 tot 6 december 2020 ter inzage. In deze erfgoednota staat beschreven hoe Oegstgeest omgaat met beschermd erfgoed zoals monumenten en onbeschermd erfgoed, zoals karakteristieke panden en bepaalde groenstructuren. Vanuit historisch oogpunt is al het erfgoed belangrijk en alle bijzondere panden en groenstructuren dragen dan ook bij aan het karakter van het dorp.

Het motto van deze beleidsnota is Behoud door Bescherming, Benutting en Beleving. Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities uit de nota:
Leest u liever een geprinte versie? Gedurende de inzagetermijn ligt er bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest een inkijkexemplaar voor u klaar (let op de aangepaste openingstijden van het gemeentehuis i.v.m. corona).

  • Nauwere samenwerking met lokale en regionale erfgoedpartners;
  • Aansluiten bij provinciaal erfgoedbeleid;
  • Stimuleren van erfgoededucatie en educatie op erfgoedlocaties;
  • Toegankelijker maken van erfgoedlocaties;
  • Beter betrekken van de ruimtelijk-historische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijzen op de Erfgoednota indienen. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgermeester en wethouders van Oegstgeest, t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen Erfgoednota 2021. Ook kan de zienswijze verstuurd worden aan het emailadres o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen Erfgoednota 2021.