De Historische Vereniging Oegstgeest (VOO) heeft een reactie (“zienswijze”) geschreven op het op 12 juni 2020 gepubliceerde Ontwerpbestemmingsplan De Geesten van de Gemeente Oegstgeest. Voor onze vereniging zijn de voornaamste aandachtspunten binnen het bestemmingsplan het cultureel erfgoed, de monumenten, het beschermd dorpsgezicht, waardevol(le) natuur en landschap, paden en wegenstructuur. En de kwaliteit van de te handhaven en inpassing van nieuwe bebouwing in het Landgoed Endegeest als geheel.

(Deze reactie is een vervolg op de inspraak op de Gebiedsvisie De Geesten in mei 2020).

De vereniging heeft in haar brief van 22 juli (zie bijlage) aan de Gemeenteraad vooral aandacht gevraagd voor:

· De bescherming van het Rijksmonument Kasteel Endegeest als centraal gebouw;

· De bescherming van het Entreegebouw en Weidepaviljoen waarvoor we de status van Gemeentelijk Monument hebben aangevraagd;

· De bevoegdheid over het eventueel wijzigen van de bestemming van 3 bijgebouwen rond het Kasteel, waarbij een discrepantie is ontstaan tussen het besluit van
de Gemeenteraad in mei en de tekst namens het College van B&W in dit Ontwerpbestemmingsplan;

· Onze opvatting over de voorwaarden rond het al dan niet wijzigen van de bestemming Maatschappelijk-2 in wat wij “verzorgd wonen” hebben genoemd;

· De inpassing van de Leo Kannerschool op de locatie van de voormalige Julianaschool;

· De relatie tussen de recente Gebiedsvisie, Beeldkwaliteitsplan en dit Bestemmingsplan, die o.i. op punten tot aanpassing van het Bestemmingsplan moet leiden;

· Beperking van de bouwhoogte van eventuele nieuwbouw;

· En tenslotte stellen we vast dat het ontbreken van een aantal (onderzoeks-)gegevens ten onrechte te veel vrijheid in dit Plan laat bestaan. Dit gaat over Groen, Verkeer, Parkeren, Geluid en Luchtkwaliteit.

De vereniging heeft met veel inzet deze zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan De Geesten opgesteld mede omdat het gebied haar zeer ter harte gaat. De vereniging verwacht dat haar inbreng goed wordt gewogen in het belang van een optimale ontwikkeling van het Landgoed en kasteel Endegeest.

Vragen over het onderwerp kunt u richten aan de voorzitter Rob Sturm onder 06-52519015.