Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest waarvan het email adres bij het bestuur bekend is.

Het bestuur wil graag de volgende onderwerpen bij u onder de aandacht brengen:

1) Nieuw (kandidaat-) bestuurslid Michel van Gent

2) Boek door Freek Lugt: “Oud-Poelgeest” is uit

3) Boek door Margreet Wesseling: “Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest” is uit

4) Website www.rijnlandgeschiedenis.nl in de lucht

5) VOO zoekt vrijwilliger documentalist/archivaris

6) Ontwikkelingen in het dorp

1 Nieuw bestuurslid Sinds de jongste algemene leden vergadering in mei 2014 heeft het bestuur een vacature door het vertrek van Peter Sigmond. Het bestuur is zeer blij dat de heer Michel van Gent bereid is de lege plaats in het bestuur in te gaan nemen. Zijn benoeming kan officieel pas van kracht worden in de ledenvergadering in 2015, maar hij zal zich desondanks met onmiddellijke ingang voor de vereniging gaan inzetten. Tot zijn takenpakket horen onder andere het kritisch volgen van de ontwikkelingen in het dorp. Als geschiedkundige kan hij binnen de VOO een waardevolle bijdrage leveren.

2 Boek Oud-Poelgeest Op 29 oktober j.l. is het boek van Freek Lugt getiteld “Oud-Poelgeest – van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de randstad” verschenen en aangeboden door de uitgever, de Vereniging Oud Oegstgeest, aan wethouder Jos Roeffen en Mevrouw Völker-Dieben, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Het boek is te koop bij de Oegstgeester boekhandels voor 18,50 euro, en voor leden bij de penningmeester en de auteur voor 15,00 euro. Een elektronische versie, ontdaan van illustraties, maar wel met alle voetnoten, is gratis te downloaden van deze website. Het boek beschrijft de complete (bouw)geschiedenis van kasteel Oud-Poelgeest, van de dertiende eeuw tot heden. Aan de bewoners wordt ruim aandacht besteed, met name de richtinggevende families Van Poelgeest, Sohier, Boerhaave en Willink. Een apart hoofdstuk, geschreven door Margreet Wesseling, behandelt de ontwikkeling van het park. In een bijlage wordt het grote aantal wapenschilden behandeld dat op het kasteel aanwezig is. Het boek is voorzien van ruim 130 vaak unieke illustraties. De uitgave van het boek is onder meer mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Cultuurfonds Oegstgeest en de Gilles Hondius Foundation. ISBN 978-90-812006-3-9; 208 pag. meer dan 200 ill.

3 Boek Bos van Wijckerslooth Op 24 oktober j.l. is het boek van Margreet Wesseling getiteld “Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest, biografie van een bos” verschenen. Vanaf die datum is het te koop bij de boekhandel voor 14,50 euro. ISBN 978-90-5997-172-1, 96 pag. 152 illustraties.

4 Nieuwe website Rijnland geschiedenis Sinds 8 oktober is er een nieuwe website in de lucht: www.rijnlandgeschiedenis.nl Deze website wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden. Het doel van de stichting is o.a. de informatie-uitwisseling te versterken tussen allen die zich met de geschiedenis van Rijnland bezig houden. VOO werkt ook aan deze site mee.

5 De Vereniging zoekt: documentalist, archivaris De vereniging Oud Oegstgeest heeft een eigen collectie en archief. De collectie omvat boeken, tijdschriften en “spullen” zoals een vaandel, een paar Oegstgeester dakpannen, kleden etc. en het archief omvat verenigingsdocumenten, verslagen en correspondentie. Zowel collectie als archief zijn goed gedocumenteerd, maar de toegankelijkheid van vooral de collectie zouden we willen verbeteren. Collectie en archief bevinden zich in de bibliotheek van Oegstgeest aan de Lange Voort. Wij zoeken: Een actieve vrijwilliger die de collectie meer toegankelijk wil maken en het archief wil beheren. Het is van belang dat de vrijwilliger zelf initiatieven aandraagt om de werkzaamheden vorm te geven, te onderhouden en te verbeteren. Het werk kan deels thuis gedaan worden. Om de taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de betrokkene enige ervaring heeft met het werken met computers. Tijdsbesteding: In overleg Taken: De bestaande beschrijving van de collectie wellicht aanpassen en in samenwerking met de webmaster publiceren. Aan geïnteresseerden toegang verlenen tot stukken en boeken uit de collectie. Beheer van collectie Beheer van het archief in overleg met de secretaris. Helpen vorm te geven aan de overgang naar digitaal archiveren van (digitale kopieën van) stukken en foto’s van spullen. Indien nodig documenten scannen en digitaal bewaren. Algemene informatie over onze vereniging is te vinden op onze website. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij de voorzitter van de VOO: Rianne Meester 071-3011697. Schriftelijke reacties kunt u per e-mail sturen naar o.v.v. vacature vrijwillig medewerker documentalist/ archivaris

6 Ontwikkelingen in het dorp Het bestuur van VOO heeft op 3 juli 2014 op twee ontwerpbestemmingsplannen aan de gemeente Oegstgeest een reactie gegeven. Het betreft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oegstgeest aan de Rijn’ en het ontwerpbestemmingsplan ‘De Pointe’. In beide reacties is het thema archeologie het belangrijkste, zowel naar de inhoud, als voor wat betreft de procedures als er zaken in de gebieden gaan spelen die op nu nog onbekende archeologische kwaliteiten invloed kunnen hebben. De teksten van beide brieven zijn bij het bestuur te verkrijgen. Het bestuur van VOO zal op 28 oktober overleg hebben met de directeur-bestuurder van woningcorporatie Buitenlust. Allereerst om te spreken over de renovatie van de wijk Buitenlust, die door de corporatie voortvarend ter hand is genomen. En mogelijk nog over zaken waarbij de VOO en Buitenlust elkaar ‘inhoudelijk’ raken. Vele jaren geleden heeft de VOO de zogeheten ‘Paarse Nota’ uitgebracht (paarsenota)) En ook bestaan er lijsten van alle rijks- en gemeentelijke monumenten in ons dorp (monumentenlijst) Voorts zijn er in ons dorp beschermde dorpsgezichten. Al met al een ruime verzameling van feiten en gedachten over het culturele erfgoed in ons dorp. Maar geen actueel en goed en prettig toegankelijk geheel. Het bestuur van VOO heeft besloten om het komende jaar een nieuwe ‘Erfgoednota Oegstgeest’ te gaan maken, waarbij we gebruik kunnen maken van denkbeelden van de vereniging Oud-Leiden, documentatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar ook van gelijksoortige activiteiten in andere dorpen. Het bestuur heeft VOO-lid Rob van der Loo bereid gevonden om hieraan zijn medewerking te verlenen. Het bestuur roept belangstellenden voor dit onderwerp op zich bij Rianne Meester te melden.

m.vr.gr. Chris Wolff Bestuurslid PR en webmaster