Ger van Wengen 1926-2010

Hij was bij onze vereniging een van die mensen die nooit op de voorgrond trad, maar er altijd was. Ger van Wengen was onveranderlijk bereid een handje toe te steken. Zo herinneren wij ons hem van de expositie in het wachthuisje van het MEOB en van het maken van de wandeltocht door de groene gordel om Oegstgeest. En ook van het in zijn auto thuisbrengen van een VOO-lid dat onwel was geworden. Reden voor bescheidenheid had hij niet. Na zijn studie Indologie en Culturele Antropologie en zijn promotie trad hij in dienst van het Museum Volkenkunde in Leiden. Hij vervulde vele wetenschappelijke functies, in het museum en overal daarbuiten. Ook ontving hij hoge onderscheidingen. Tot nog niet zo lang geleden was hij adviseur van de Indonesische minister van Cultuur. Dat belette hem niet ook een gewoon mens te blijven. Velen zullen zich herinneren hoe hij hun kinderen op school vertelde over Indonesië‘ en met hen de gamelan bespeelde. Een opname daarvan was te horen op zijn begrafenis, in de laatste dagen van december, in het volle Groene Kerkje. Een aimabel mens is heengegaan. Hij ruste in vrede.

Feestelijke heropening Vissersbrug

Op zaterdag 29 januari 2011 is de Vissersbrug aan de Haarlemmertrekvaart feestelijk heropend, in aanwezigheid van ongeveer 40 geïnteresseerden. Na toespraken door wethouder Eric Mackay en VOO-voorzitter Harry Vissers, onthulde Harry Vissers het informatiebord dat op de nieuwe brug is bevestigd. Het bord is aangeboden door de VOO. Een foto-impressie van de heropening kunt u vinden op de website van de vereniging: www.oudoegstgeest.nl Informatie over alle bruggen over en langs de Trekvaart is te vinden op de website: www.trekvaarthaarlem-leiden.nl De geschiedenis van de Vissersbrug vindt u terug in ons verenigingsblad Over Oegstgeest, april 2009. Dit nummer is digitaal te raadplegen op www.oudoegstgeest.nl onder ‘Publicaties > verenigingsblad’.

Verkoop publicaties VOO De Canon blijkt een steady seller. In 2010 werden ruim 100 exemplaren verkocht. Ook Het goed van Oestgeest is nog steeds te koop. Het boek Een Perzisch kleedje voor een kistje aardappels, dat in april 2010 verscheen, bleek een succes. Er werden bijna 700 exemplaren van verkocht. Verder steeg de omzet van andere VOO-publicaties, vooral dankzij de verkoop van losse nummers van het tijdschrift Over Oegstgeest dat sinds 2010 ook in de boekhandel wordt verkocht.

www.oudoegstgeest.nl Tip:

Alle informatie van en over de vereniging is ook digitaal te vinden via de website van de vereniging: www.oudoegstgeest.nl vindt u altijd de laatste mededelingen en nieuwtjes, maar bijvoorbeeld ook alle nummers van het tijdschrift. Makkelijk als u eens snel een artikel wilt opzoeken, en niet meer weet in welk nummer het gepubliceerd is. Of als u bijvoorbeeld de laatste nieuwsbrief met informatie over de Algemene Ledenvergadering kwijt bent. Maar ook de jaaroverzichten, de monumentenlijst van Oegstgeest etc. staan op de Verenigingssite. We hebben op de website ‘Tips bij het zoeken’ gepubliceerd. Probeert u het eens. Heeft u vragen of opmerkingen over (het gebruik van) de website dan kunt u een mail sturen naar: . Dan helpen we u graag verder.

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert/ Over Oegstgeest Wanneer u oude exemplaren van ons tijdschrift hebt die u niet meer wilt bewaren, houden wij ons aanbevolen! Van sommige nummers zijn nog maar heel weinig exemplaren voorradig. U kunt contact opnemen met Beps de Kanter via of via telefoonnummer: 071-5172935.

In het archief van de VOO De laatste jaren hebben we voor het Archief van de VOO diverse voorwerpen gekregen die betrekking hebben op Oegstgeest. Om een paar voorbeelden te noemen: – Een rond doosje van de Oegstgeester Apotheek met de naam van mej. Doedens (apothekeres) erop. – Een aquarel van huize Curium door Leendert van der Plas (staat op de omslag van Over Oegstgeest, maart 2007). – Foto- en negatiefmapjes van fotohandel T. Veldhuyzen. – Een sigarenkistje van sigarenmagazijn van der Linden. – Een vaandel van de Christelijke Zangvereniging Debora. Mocht u spullen van vroeger in uw bezit hebben, die u niet zelf wilt bewaren, of zelfs graag kwijt wilt: wij zijn er altijd blij mee! U kunt ook dan contact opnemen met Beps de Kanter via of via telefoonnummer: 071-5172935.

Nieuwe leden Monumentencommissie Sinds augustus 2010 heeft de gemeentelijke Monumentencommissie de volgende samenstelling. Voorzitter is G.P.I.M. Wuisman. De overige leden zijn de heren: F.H. Robers, W.L.P. van Nieuwland, P.J.A. Rietbroek en F.H. Lugt. Wuisman zit in de commissie vanwege zijn kennis van monumenten en bestuurlijke aspecten daarvan, Robers (Oud-Poelgeest) en Rietbroek (de Burcht) zijn monumentenarchitecten in Warmond en Leiden, Van Nieuwland is vertegenwoordigend lid van de welstandscommissie, en Lugt is benoemd vanwege zijn historische kennis. Paul Rietbroek en Freek Lugt zijn benoemd op voordracht van onze Vereniging.

Bouwhistorisch onderzoek Kwaakbrug Begin januari is aan wethouder Mackay een rapport overhandigd met het verslag van een bouwhistorisch onderzoek naar de Kwaakbrug, die dateert uit 1782. Het rapport is opgesteld door Freek Lugt, in overleg met de voorzitters van de Monumentencommissie en de Vereniging Oud Oegstgeest. Naar aanleiding van het onderzoek adviseert architect Flip Robers om de brug te restaureren en niet te vervangen. Wethouder Mackay was verguld met het advies en zegde toe dat hij zou kiezen voor restauratie. Aankondiging fietstocht Op zaterdag 16 april a.s. organiseert de VOO een fietstocht langs de Beeldenroute van Oegstgeest. De fietstocht start rond 14.00 uur, in het park van het Gemeentehuis en eindigt om ongeveer 16.00 uur. A. Labordus, die de teksten in de meest recente Beeldengids maakte, fietst ook mee. Bij (veel) regen gaat de fietstocht niet door, dan zal een nieuwe datum worden gezocht. Het is voor de organisatie handig om te weten hoeveel mensen belangstelling hebben voor de fietstocht. Wilt u zich daarom aanmelden bij de secretaris van de Vereniging: (dit verplicht niet tot deelname).

Nieuwe boeken over het oude grondgebied van Oegstgeest Mag Oostenrijk, Eén dorp, twee heerlijkheden. De weg van Tolbert naar Poelgeest (Katwijk 2010), geїll. 223 p. ISBN 978-90-808181-9-4. Wiebe Blauw, Kees Zandvliet, Vier eeuwen schaatsen in Oegstgeest (z.p. 2010) geїll. 119 p. ISBN 9789090257891. De Vogelwijk. Geschiedenis van een Leidse buurt. hoofdredactie H. Dirksen (Leiden 2010), geїll., 128 p., prijs € 14,95. In het komende nummer van ‘Over Oegstgeest’ staat een recensie van de eerste twee boeken, door Peter Sigmond. Contributie 2011 Als bijlage bij deze nieuwsbrief voegen wij de factuur voor het betalen van de contributie van € 17,50 voor het jaar 2011. Wij verzoeken u de contributie zo spoedig mogelijk, liefst voor 15 april 2011, aan ons over te maken. Een groot aantal leden heeft de afgelopen jaren aan onze vereniging een hoger bedrag dan € 17,50 betaald. Mocht u dit jaar de VOO (weer) met een extra gift willen ondersteunen, dan zien wij dat uiteraard met vreugde tegemoet. Van een goede besteding hiervan kunt u bij voorbaat verzekerd zijn. De contributie kan worden overgemaakt op ABN AMRO-rekening 56.69.41.538 t.n.v. de Vereniging Oud Oegstgeest te Oegstgeest onder vermelding van contributie 2011.

Rondleidingen bij en in het Groene Kerkje door Marie Thérèse Stierman-Rasser Marie Thérèse Stierman-Rasser, samen met haar echtgenoot bewoner van het voormalige kosterhuis naast het Groene Kerkje, begint in april weer met het geven van rondleidingen over het kerkhof en in de kerk. De overgrootvader van Marie Therese was de eerste koster en de eerste bewoner van het kosterhuis in 1908. De liefde voor de kerk en het kerkhof zijn haar dus met de paplepel ingegoten. De wandeling over het kerkhof gaat langs bekende en onbekende graven, langs mooie en bijzondere grafstenen. En intussen worden er verhalen verteld over de mensen die er begraven liggen, schrijvers, kunstenaars, notabelen en ook de gewone man. Met veel respect voor de doden brengt Marie Thérèse hen als het ware weer tot leven. In de kerk vertelt zij o.a. over de gebrandschilderde ramen en over de graven die er liggen. De rondleidingen worden in principe gegeven op donderdagmiddag om 14.00 uur, onder voorbehoud dat er geen begrafenis is. De wandeling duurt ongeveer 2,5 à 3 uur. Een groep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 personen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Marie Thérèse Stierman-Rasser, tel. 071-8801159 of per e-mail: . De rondleiding is gratis.

Uniek Leids erfgoed dreigt te verdwijnen

De bijzondere schoenmakerij in de Bakkersteeg in Leiden, waar sinds 1937 het bedrijf van de heer Zierikzee was gevestigd en dat na zijn dood in 1992 is overgenomen en voortgezet door andere schoenmakers, dreigt nu op korte termijn voorgoed verloren te gaan. In 1992 heeft schoenmaker Nusteling het pand overgenomen – in overleg met de familie Zierikzee en de Stichting Levend Ambacht Leiden/STAL – met de intentie om het blijvend te bestemmen voor ambachtelijk schoenmakerswerk. Sinds een aantal jaren heeft hij het 18de eeuwse pand verhuurd aan enkele andere schoenmakers die het oude, unieke interieur met alle bijzondere machines en werktuigen nog steeds in ere houden en er met veel plezier hun ambachtelijke werk doen. Het pand staat nu echter in de verkoop en gezien de enorme vraagprijs is de kans groot dat materialisme het wederom gaat winnen van ons erfgoed en cultuurhistorie. Hoeveel oude ambachten worden er in de stad nog uitgeoefend? Hoeveel van dit soort unieke plekken heeft de Leidse binnenstad nog? De kans is zeer groot dat bij verkoop niet alleen de functie van dit pand verloren gaat en daarmee een stuk Leidse geschiedenis verdwijnt maar dat ook het bijzondere interieur met alles erop en eraan verdwijnt en mogelijk ook het exterieur. Ook de sociale functie die de schoenmakers vanuit het pand zolang in dit deel van de stad hebben uitgeoefend zal daarmee weg zijn. Wij roepen iedereen op om mee te helpen de uitverkoop van dit Leidse erfgoed te voorkomen. Behoud de laatste ambachtelijke schoenmakerij in de Bakkersteeg! – Stuur een e-mail aan de eigenaar () om te zorgen dat hij zijn belofte om de schoenmakerij in stand te houden nakomt! – Heeft u suggesties wie of welke organisaties vanuit Leiden of Zuid-Holland bij het redden van dit erfgoed betrokken kunnen worden. – Wie ziet er financiële mogelijkheden? Neem dan contact op met .

Algemene Ledenvergadering op 27 april a.s De 26e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 april a.s. Wij zullen onze leden ongeveer drie weken voor die datum de uitnodiging voor de vergadering sturen, met daarin ook vermeld de locatie voor de vergadering.