De Oudenhof Over de vroegere ringwalburg De Oudenhof heeft een van onze leden, Ed de Groot, een omvangrijk dossier verzameld. Dit dossier heeft hij, kort voor zijn overlijden eind 2007, aan de VOO geschonken. Het wordt bewaard in ons archief. Ed de Groot heeft er, met anderen, jarenlang naar gestreefd dat er bij het park informatie zou komen over De Oudenhof en hij heeft de VOO daarvan ook op de hoogte gebracht. Door de verdere inspanningen van de VOO is het nu zover. Op zaterdag 29 maart heeft wethouder Arjan de Kok het informatiebord in ontvangst genomen. Informatiebord over De Oudenhof Het lustrumjaar van de Vereniging is afgesloten met de feestelijke overhandiging van het informatiebord over de ringwalburg De Oudenhof, aan wethouder Arjan de Kok, op 29 maart j.l. Het informatiebord is een cadeau van de Vereniging aan de gemeente. Het hangt in de bovengang van de bibliotheek, vanwaar men een mooi overzicht heeft over het park waar De Oudenhof heeft gestaan. Bij het toegangspad naar de Verhalenverteller is een klein bordje aangebracht. Uitreiking VOO-prijs 2008 aan Woningstichting Buitenlust en Villa Oranjepark Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 april j.l. is de VOO-prijs uitgereikt aan twee projecten. VOO-voorzitter Harry Vissers heeft oorkondes uitgereikt aan de heer J. Banga, directeur van Woningstichting Buitenlust, en aan de Nova Zembla Zorggroep, die werd vertegenwoordigd door enkele leden van de directie, de heer S. Hartman en de heer en mevrouw Van Bork. De motivatie van het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest staat op de oorkonde en is door de voorzitter hardop voorgelezen. De Woningstichting Buitenlust heeft de prijs ontvangen “vanwege de wijze waarop de herstructurering van het gebied Gladiolenlaan/Narcissenlaan in de afgelopen jaren is uitgevoerd. De Woningstichting Buitenlust is er op voorbeeldige wijze in geslaagd de wijk te renoveren en gedeeltelijk nieuw te bouwen. Er zijn bovendien medische en paramedische voorzieningen gerealiseerd. En er is bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de woongebouwen, het openbaar groen en de sociale veiligheid. Dit alles is gedaan op een manier die fraai past zowel op die locatie als in Oegstgeest als geheel, en het heeft geleid tot versterking van de ruimtelijke kwaliteit in het woongebied ten noorden van de Rozenlaan. Hiervoor is dank verschuldigd aan de Woningstichting Buitenlust.” Ten aanzien van de eigenaars van Villa Oranjepark, de Nova Zembla Zorggroep luidde de motivatie voor de VOO-prijs: “De huidige Villa Oranjepark, aan de Prins Hendriklaan 2, eertijds bekend als Villa Maria Elizabeth, en in 1913 ontworpen door de Oegstgeester architect H.J. Jesse, was indertijd beeldbepalend voor de toegang tot het Prins Hendrikpark. In 2007/08 is het pand op zorgvuldige wijze aangepast aan een nieuwe bestemming met behoud van het karakter van de villa. Daarbij is in dezelfde stijl een deel aangebouwd ter vervanging van een eerdere aanbouw, zodat het oorspronkelijke karakter van de villa is versterkt. Hierdoor is op deze plaats de sfeer van het vroeg twintigste eeuwse Prins Hendrikpark bewaard gebleven. Hiervoor is dank verschuldigd aan de Nova Zembla Zorggroep.” Jaarmarkt in de Kempenaerstraat, 5 mei a.s. De VOO heeft weer een kraam op 5 mei. Daar zal de tweede druk van de canon verkocht worden. Ook zijn er nog enkele boekjes Mooi Gebouwd, dvd’s, etc. Een deel van het bestuur is met vakantie en wij zoeken nog enkele sterke vrijwilligers om 1 of 2 uurtjes met z’n tweeën in de kraam te staan! Afdeling Historie Ons zeer gewaardeerde lid Beps de Kanter, beheerder van het archief van de VOO, is tien jaar voorzitter geweest van de Afdeling Historie van de VOO. Sylvia Braat heeft per 1 april deze taak overgenomen. Zij zal in die hoedanigheid bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. VOO adviseert over voorontwerp bestemmingsplan Oranje Nassau Het bestuur heeft een uitgebreide notitie aan het college van B&W gezonden inzake het door de gemeente gepubliceerde Voorontwerp bestemmingsplan Oranje Nassau. Hiervan maakt het beschermd dorpsgezicht Oranjewijk deel uit. De notitie staat op de site van de Vereniging. De notitie is opgesteld door een daartoe samengestelde commissie, bestaande uit Rianne Meester, Hans ten Velden, Freek Lugt en Harry Vissers. Bij elk van de vele vragen en opmerkingen in de notitie waarop wij een reactie van de gemeente op prijs stellen, is een attentienummer geplaatst. Wij wachten deze reacties met belangstelling af en bereiden ons voor op nog veel werk alvorens het bestemmingsplan rond is. Doek over Nassaulaan 41/43 De voorgeschiedenis van de verbouwing van Nassaulaan 41/43 is bekend. De VOO vreesde dat deze in strijd zou komen met het toekomstig beschermd dorpsgezicht, de gemeente was helaas een beetje vergeten de procedure voor het komen tot een beschermd dorpsgezicht door te zetten. Hierdoor bleek het juridisch onmogelijk te zijn geworden de bouwaanvraag te toetsen aan de eisen van beschermd dorpsgezicht. De VOO heeft diverse bezwaarschriften ingediend. Er is onder meer bezwaar gemaakt tegen het afbreken van de schoorsteen, waardoor de symmetrie geschaad werd. De welstandscommissie was dit met de VOO eens. Op 30 januari 2008 sprak het bestuur van de VOO met de wethouder. Een van de onderwerpen was het VOO-bezwaarschrift van 6 augustus 2007 tegen de verleende bouwvergunning waarop nog steeds geen uitspraak was gedaan. De gemeente keek zichzelf verbijsterd aan. Nog geen uitspraak? De definitieve uitspraak is gedateerd op 12 februari 2008: zonder enige inhoudelijke argumentatie werden de bezwaren van de VOO afgewezen. Ook de schoorsteen mocht worden afgebroken, zonder dat daar argumenten voor werden aangevoerd. De zijkant van het huis ziet er intussen anders uit dan op de oorspronkelijk ingediende en goedgekeurde bouwtekening: er is een dakkapel geplaatst en een forse zwarte schoorsteenpijp. Het bestuur betreurt deze gang van zaken buitengewoon. Tot en met de wethouder heeft niemand bij de gemeente de VOO (en tientallen buurtbewoners) serieus genomen. Wij hebben overwogen om de rechter in te schakelen. Op het hoofdpunt, de strijd met beschermd dorpsgezicht, is dit zinloos als gevolg van het nalatig handelen van de gemeente. Het bestuur meent verder niet de individuele eigenaren van de inmiddels verbouwde panden te moeten schaden. Daarom is, contre coeur, besloten de procedure niet voort te zetten, maar ons verlies te nemen. Wij hopen dat de verbouwing van Nassaulaan 41/43 als voorbeeld zal dienen voor volgende door de gemeente te keuren bouwplannen binnen beschermde dorpsgezichten. Thema-avond over archeologie, 27 maart j.l. Twee archeologen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Rijnstreek, hebben op 27 maart j.l. een uiteenzetting gegeven over hun werk als archeoloog: hoe ontstaat een opgraving, en hoe wordt deze voorbereid en uitgevoerd. Bovendien werd een exposé gegeven over de boeiende uitwerking van de opgegraven vondsten in het “Archeologisch Atelier” aan de Langebrug in Leiden. Een derde archeoloog, werkzaam bij Vestigia, een adviesbureau op archeologisch gebied, werkt aan een verfijning van de verwachtingenkaart van de Provincie uit 1999, dus aan een meer gedetailleerde archeologische waardenkaart van de Gemeente Oegstgeest. Sinds 1 september 2007 zijn gemeenten verplicht archeologen de gelegenheid te geven onderzoek te doen op plaatsen waar nieuw-, aan-, en verbouw gepleegd gaat worden en de waardenkaart dit indiceert. De adviseur van de Gemeente lichtte haar werkzaamheden toe. Iedereen die het vermoeden heeft een interessant archeologisch gebied(je) binnen onze gemeente te kennen wordt verzocht dit te melden aan onze nieuwe werkgroep Archeologie, die voorlopig getrokken wordt door Henk Hegeman. Twee leden van de VOO zijn bereid gevonden om zich bij de nieuwe werkgroep aan te sluiten. Deze werkgroep zal dan alsnog trachten deze sites geplaatst te krijgen als ze echt waardevol zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat nieuw- of verbouwactiviteiten van enige omvang en waarbij het bodemarchief wordt geroerd, door oplettende burgers worden gemeld. Sinds de goedkeuring van “het verdrag van Malta” door de 2e Kamer zijn wij dat als burgers dat verplicht. Op de thema-avond waren circa 60 toehoorders. Foto’s gemeentearchief Oegstgeest Zoals bekend zullen drie fotoarchieven op internet geplaatst worden via een gezamenlijke ontsluiting. Het archief van Loek de Groot is nu geheel gedigitaliseerd en beschreven, op enkele moeilijke foto’s na. Deze zullen in kleine groepjes nader worden bestudeerd. De foto’s van het gemeentearchief circuleren momenteel in fases bij vrijwilligers die de foto’s scannen, beschrijven en/of invoeren in de pc. Het zijn er in totaal ongeveer 3000. De foto’s van de VOO zijn reeds gescand. Deze moeten in een later stadium nog worden beschreven en ingevoerd. Vrijwilligers voor het scannen, beschrijven en/of invoeren op de pc zijn nog steeds welkom. Meer informatie is te krijgen bij René de Groot: of bij Margriet Lugt. Contributie 2008 De brieven met het verzoek de contributie voor het jaar 2008 te betalen, zijn samen met de vorige nieuwsbrief verzonden. In deze brief wordt de leden verzocht het contributiebedrag van € 17,50 binnen 14 dagen over te maken op bankrekening 56.69.41.538 ten name van de Vereniging Oud Oegstgeest te Oegstgeest. En evenals in voorafgaande jaren wordt het bijzonder op prijs gesteld, indien een hoger bedrag wordt overgemaakt. De Vereniging kan er meer mee! Ontvangen voor het archief van de Vereniging – Van de heer J. Peeters uit Voorhout: een setje foto’s uit 1939 met daarop de trambaan bij de Rijnzichtweg, en foto’s van de braderie in dat jaar (?) in De Kempenaerstraat. – van mevrouw B. Bertels: oude kalenderbladen met foto’s uit de tijd tussen 1900 en 1930 (deze staan ook in de diverse boekjes over het oude Oegstgeest). – van de heer E. de Groot: het dossier over de Oudenhof. – van de heer Jan van Griethuysen uit Den Haag: 1. de 2e vervolgcatalogus van Haaxman’s leesbibliotheek. Op het boekje zonder jaartal staat het adres: De Kempenaerstraat 18, Oegstgeest. Tel. 26510, giro 236410. 2. een etiket met de tekst: “Ter herinnering aan de Kerstfeestviering 1933 met de kinderen der Ned. Herv. Gem. te Oegstgeest. Aangeboden aan: Willy van der Ploeg.” – van de familie Wurfbain: dossier “Archeologische verkenning van Dorpsstraat 67 te Oegstgeest”. Een VOO-lid in de Verenigde Staten Vanuit de Verenigde Staten heeft zich als lid opgegeven: Joke Sibbett-Raphael. Tussen 1941 en 1945 was zij hoofd van de Oegstgeester kleuterschool in een benedenhuis aan de Warmonderweg, later kleuterschool De Springplank. Mevrouw Sibbett-Raphael is na 1945 naar de VS vertrokken. Zij is nu 88 jaar, maar “mijn hart is nog altijd erg verbonden met Oegstgeest”. Begunstigers VOO Volgens artikel 7, lid 4 van de statuten van onze Vereniging kunnen begunstigers zich bij onze Vereniging melden. Zij verbinden zich, jegens de VOO, jaarlijks een bedrag te storten in de kas van de Vereniging dan wel een bedrag ineens. De minimumbedragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Op de laatstgehouden ALV heeft de vergadering als minimum een bedrag van € 250 per jaar vastgesteld. Met enige trots kunnen wij vertellen dat er vier bedrijven zijn die zich afgelopen jaar als begunstiger hebben aangemeld. Dit zijn: ABN AMRO Preferred Banking (De Kempenaerstraat), Brakenhoff Optiek (Lange Voort), G.W. Roest (Lange Voort) en ‘t Wijnhuis (De Kempenaerstraat). Zoektocht Het bestuur van onze Vereniging richt een verzoek tot haar leden. Als historische vereniging willen wij graag vele zaken kunnen aanpakken. Het kan niet anders of onder onze leden bevinden zich mensen met kennis van zaken op het gebied van (details van) de plaatselijke geschiedenis, de geschiedenis van de regio, architectuur, bouwprojecten, bestemmingsplannen, etc. De VOO is ook naarstig op zoek naar een webmaster, misschien een van uw kinderen, een middelbare scholier of student? Ook zijn wij geïnteresseerd in leden die interviews zouden willen houden met oudere inwoners van Oegstgeest. Canonverkoop en verkoopadressen De Oegstgeester Canon is te koop bij de Oegstgeester boekhandels voor € 12,50. De boekhandels geven geen korting aan leden van de Vereniging Oud Oegstgeest. Leden van de VOO kunnen voor de prijs van € 10,00 een exemplaar kopen bij de secretaris, Nassaulaan 45, of bij Marise Spieksma, Laan van Alkemade 1, te Oegstgeest. Landelijke Kastelendag op 12 mei Op 12 mei (2e pinksterdag) doet Kasteel Endegeest mee met de landelijke Kastelendag en opent het zijn deuren voor het publiek, van 11.00-17.00 uur. Het programma vermeldt rondleidingen door het kasteel en een terras aan de slotgracht. Er is een troubadour aanwezig, en ook een chirurgijn. Op het kasteelplein zullen kleinschalige bedrijven hun ambachtelijk gemaakte waren aanbieden (kruiden/zeep/honing/vaste planten/kaarsen). Komt allen! Zijn er ook VOO-leden die zich op deze dag willen presenteren met ambachtelijke vaardigheden, of eventueel waren willen verkopen? U kunt uzelf aanmelden bij de secretaris van de VOO of bij Hetty Rijs: Wandelen in het Bos Rhijngeest met het MEC Oegstgeest Het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest organiseert op zondag 13 april een wandeling voor ouders en kinderen tussen ca 5 en 9 jaar. Er is ook een speciale kinderspeurtocht voor kinderen. In het bos van Rhijngeest en Endegeest is er qua natuur en historie veel te zien. Het MEC Oegstgeest wil jong en oud daarmee meer bekend maken en organiseert daarom wandelingen en speurtochten. Horen, zien voelen en ruiken; alle zintuigen komen aan bod! Deelname is gratis. Opgave wordt op prijs gesteld, maar is niet vereist (mail: of telefoon: 071-5156780, Tom van der Meij). De start is bij het gemeentehuis om 14.00 uur. Op 20 april zal eveneens een excursie plaatsvinden in Rhijngeest en Endegeest. Maar dan speciaal voor de vroege vogels: de start is namelijk al om 7.00 uur in de ochtend en er wordt gekeken en geluisterd naar de vinken, meesjes, winterkoninkjes, spechten etc. etc. Volkspark De Leidse Hout Bericht van de Stichting Leidse Hout Monumentwaardig te Leiden, Marina van der Horst, tel. 071-5170506. In Nieuwsbrief 42 werd het positieve advies gemeld van de Gemeentelijke Monumentencommissie van Leiden, voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van het gehele Volkspark De Leidse Hout. Dit complex bestaat uit – in volgorde van realisatie – : het wandelpark, sportpark Leidse Hout en het Bospark met openluchttheater. De Nederlandse Tuinenstichting in Amsterdam, die zich inzet voor het instandhouden van tuinen en parken in Nederland met een cultuurhistorisch karakter, heeft onlangs in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Leiden ervoor gepleit “de gedachte aan het maken van uitzonderingen op de monumentenstatus te laten varen”. Hiermee ondersteunt zij het positief advies van de Monumentencommissie. Bovendien geeft de Nederlandse Tuinenstichting in het maartnummer 2008 van hun periodiek Tuinjournaal voorlichting overde idealen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van volksparken, met de Leidse Hout als schoolvoorbeeld van een dergelijk park. Zie verder op Google: ´Volkspark De Leidse Hout´ voor oude en toekomstige ontwikkelingen. Persbericht Leve het Landgoed, themajaar 2008 provincie Zuid-Holland Hoofdrol voor landgoederen in de Bollenstreek op 17 mei 2008 Historische vlootschouw, rijtuigentocht en theater Op zaterdag 17 mei 2008 spelen de landgoederen rondom de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden de hoofdrol in drie publieksevenementen in het kader van Leve het Landgoed: – de historische vlootschouw ‘Vloot over de Vaart 2008’ – de rijtuigentocht ‘Landgoederenrit 2008’ en – het theaterfestival ‘Landgoedverhalen 2008’. Vanuit Haarlem vertrekt die dag een historische vloot naar Leiden. Aan boord van deze schepen komen de historische personages van de landgoederen in diverse tableaux vivants tot leven. Daarnaast start in Hillegom de Landgoederenrit die rijtuigen en koetsen langs de buitenplaatsen en de trekvaart voert. Op de landgoederen en buitenplaatsen zijn theatervoorstellingen te zien, waarin de lokale geschiedenis aan bod komt. In september 2007 kwam het idee voor zo’n evenement tot uiting bij het 350-jarig bestaan van de Haarlemmertrekvaart en Leidsevaart. De vlootschouw over de trekvaart en de rijtuigentocht door de Duin- en Bollenstreek trokken toen veel aandacht en bleken voor herhaling vatbaar. Dit jaar wordt het allemaal nog grootser aangepakt en is gekozen voor aansluiting bij het provinciale themajaar ‘Landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland’. Leve het Landgoed 2008 Onder het motto ‘Leve het Landgoed’ zet de provincie in 2008 de landgoederen, kastelen en buitenplaatsen in het zonnetje. De trekvaart verbindt diverse fraaie landgoederen in het gebied tussen Haarlem en Leiden en loopt door een interessant gebied met veel verschillende landschappen: bossen, duinen, dorpen en landgoederen, weiden en bollenvelden. Het is de bedoeling dat de trekvaart weer een functie krijgt als vaarweg in een netwerk van landgoederen, toeristische attracties en fiets, kano- en wandelroutes. Bureau Op Koers! Organisatiewerk en de Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland hebben hiervoor afgelopen winter, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de mogelijkheden geïnventariseerd. Vloot over de Vaart 2008 De schepen vertrekken op zaterdagochtend vanuit Haarlem. Op verschillende plekken langs de Leidsevaart kan het publiek de vaartuigen en de prachtige tableaux vivants aan boord van de schepen aanschouwen. De vloot komt in de middag aan in de Nieuwe Mare in Leiden, de vroegere aankomst- en vertrekhaven van de trekschuit tussen Leiden en Haarlem. Hier bezingen diverse shantykoren de aankomst van de schepen. De vloot bestaat uit een historische trekschuit, kagenaars, westlanders, tjalken, aken, pramen, sleepboten en historische salonboten. Landgoederenrit 2008 Tegelijkertijd wordt een rit voor koetsen en rijtuigen georganiseerd in samenwerking met “In het Gareel”, de Vereniging van aangespannen paarden Rijnsburg en omstreken. Het wordt de eerste Zuid-Hollandse klassementsrit voor het Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij. De route loopt zoveel mogelijk via de authentieke jaagpaden en eeuwenoude verbindingswegen. De rijtuigen komen langs verschillende landgoederen, buitenplaatsen en andere monumentale panden, zoals Oud Poelgeest, het Tolhuys Oegstgeest, Landgoed Keukenhof, de Ruïne van Teylingen, ‘t Huys Dever, Landgoed Wassergeest en Huys te Warmont. De stoet maakt op sommige van die landgoederen een ruststop. De deelnemers, rijtuigen en paarden worden gejureerd door de Nederlandse Vereniging voor Traditioneel Gerij en maken daarmee deel uit van een officiële wedstrijd. Het hoefgetrappel en het kraken van de houten wielen laten u teruggaan naar lang vervlogen tijden! Landgoedverhalen van de Bollenstreek 2008 Op de buitenplaatsen en landgoederen kunt u zelf de sfeer van vervlogen tijden beleven. Niet alleen komen de koetsen daar op vastgestelde tijden door de poorten. Ook zijn er theatervoorstellingen waarbij acteurs en troubadours in intieme theaterstukjes de geschiedenis van het landgoed op een creatieve, laagdrempelige manier tot leven laten komen. De voorstellingen zullen meerdere malen en op verschillende tijdstippen worden opgevoerd, zodat u meerdere theaterbezoekjes kunt combineren met een bezoek aan Vloot over de Vaart en de Landgoederenrit. Kortom, 17 mei 2008 wordt een dag vol levende geschiedenis. Programma Alle informatie over Leve het Landgoed, Vloot over de Vaart, de Landgoederenrit en de Landgoedverhalen en de gegevens over locaties en tijdstippen kunt u vanaf 10 april a.s. vinden op www.levehetlandgoed2008.nl Tevens is informatie over de evenementen verkrijgbaar bij: Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland en Op Koers! OrganisatieWerk Koningin Wilhelminahaven ZZ 21 3134 KG Vlaardingen T: 010 – 460 26 40 F: 010 – 234 09 80