Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen: Harry Vissers (voorzitter), Bernadette Fortuyn (secretaris), Hans Knook (penningmeester), Marieke van Haaren (lid), Marlies Merkestein-Kasteleyn (lid), Peter Sigmond (lid), Nenke van Wermeskerken (lid). Margriet Lugt heeft het secretariaat nog drie maanden waargenomen nadat Bernadette Straetmans te kennen had gegeven het secretarisschap niet met haar dagelijkse werk te kunnen combineren. Bernadette Fortuyn is tijdens de ALV benoemd tot secretaris. Sylvia Braat is voorzitter van de Afdeling Historie en is in die hoedanigheid aanwezig geweest bij de bestuursvergaderingen. Anke Casteel is hoofdredacteur van het tijdschrift Over Oegstgeest. Henk Hegeman is de voortrekker van de Werkgroep Archeologie.Theo Wand is de beheerder van het fotoarchief. Yvonne Lignac en Nico Klaassen vormden de leden van de kascommissie. In de loop van het verslagjaar heeft Dirk-Jan de Ruijter de plaats van Nico Klaassen overgenomen. Eind december 2011 stond het ledenaantal op 734.

Vergaderingen

Het bestuur heeft tijdens het verslagjaar elf maal vergaderd. De 26e Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 27 april 2011.

Tijdschrift en Nieuwsbrief

In het verslagjaar is het tijdschrift van de Vereniging tweemaal uitgebracht, in mei en november. De Nieuwsbrief is verschenen in maart. Zoals u wellicht gemerkt heeft is dit de enige nieuwsbrief die u heeft ontvangen. In het vervolg zullen uitnodigingen worden verstuurd voor de verschillende activiteiten, aangevuld met mededelingen.

Bouwhistorisch onderzoek Kwaakbrug

Begin januari is aan wethouder Mackay een rapport overhandigd met het verslag van een bouwhistorisch onderzoek naar de Kwaakbrug, die dateert uit 1782. Het rapport is opgesteld door Freek Lugt, in overleg met de voorzitters van de Monumentencommissie en de Vereniging Oud Oegstgeest. Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de Monumentencommissie om de brug te restaureren en niet te vervangen. Wethouder Mackay was verguld met het advies en zegde toe dat hij zou kiezen voor restauratie.

Feestelijke heropening Vissersbrug

Op zaterdag 29 januari 2011 is de Vissersbrug aan de Haarlemmertrekvaart feestelijk heropend, in aanwezigheid van ongeveer 40 ge•nteresseerden. Na toespraken door wethouder Eric Mackay en voorzitter Harry Vissers van de VOO, onthulde hij het informatiebord dat op de nieuwe brug is bevestigd. Het bord is aangeboden door de VOO.

Fietstocht langs de beeldenroute van Oegstgeest

Op zaterdag 16 april heeft de VOO een fietstocht gehouden langs de Beeldenroute van Oegstgeest onder leiding van Albert Labordus. Ongeveer twintig belangstellenden hadden zich aangemeld.

VOO-prijs 2011

Tijdens de ALV van 27 april is de VOO-prijs 2011 uitgereikt aan mevrouw J.F. Scheenstra-Ter Avest. Zij was de hoofdinitiatiefnemer voor de herinrichting van het parkje aan het Van Griethuijsenplein. De VOO heeft gemeend dat het park, het monument en de vijver op een zodanige wijze zijn gerenoveerd dat behoud van het cultuurgoed en de wensen van de gebruikers voorbeeldig in evenwicht zijn gehouden.

Jaarmarkt 5 mei in de De Kempenaerstraat

Tijdens de jaarmarkt in de De Kempenaerstraat heeft de Vereniging weer de beschikking gehad over een kraam. Vrijwilligers hebben de hele dag geholpen om de kraam te bemannen, waarbij informatie is gegeven over de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging. Ook werden er de diverse publicaties verkocht.

Excursie naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest

Alweer voor het vijfde jaar werd op woensdag 1 juni een excursie georganiseerd naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest, of Overdorp zoals de nederzetting schijnt te hebben geheten. Onder grote belangstelling van jong en oud hield projectleider Jasper de Bruin van de Universiteit Leiden een inleiding in de keet van de archeologen. Vervolgens is er bij de opgravingen uitleg gegeven. Er waren ruim 60 aanwezigen.

Open Monumentendagen: 10 en 11 september

Het thema van de Open Monumentendagen 2011 was ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. Ook dit jaar heeft de VOO i.s.m. de gemeente een uitgebreid programma samengesteld. Vele publicaties over de opengestelde panden in de Oegstgeester Courant gingen aan de activiteiten vooraf. Aan de diverse onderdelen werd door veel bezoekers deelgenomen.

Heidag bestuur

Op 29 oktober is het bestuur, de voorzitter Afdeling Historie en eindredacteur van ons tijdschrift bijeen gekomen voor een heisessie op kasteel Oud-Poelgeest met als doel de lijnen naar de toekomst van de Vereniging te concretiseren. Onder leiding van Agaath Sluijter van Rijnconsult is er gediscussieerd over het toekomstig beleid en bestuur.

Lezingen

In het verslagjaar zijn er drie lezingen gehouden.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 april zijn er twee lezingen gegeven. Flip Robers, restauratiearchitect en lid van de gemeentelijke monumentencommissie, vertelde over de problematiek die een restauratiearchitect tegenkomt in zijn praktijk. Jos van de Lindeloof, tuin- en landschapsarchitect, vertelde over zijn werk en de restauratie van ‘groene monumenten’. Beiden zijn betrokken geweest bij de restauratie/herinrichting van het park aan het Van Griethuijsenplein.

Op 10 september heeft Gerard Wuisman, lid van de gemeentelijke monumentencommissie en eigenaar van een monument tweemaal een lezing gegeven in het kader van het thema van de Openbare Monumentendag. Hij liet de toehoorders zien hoe oude gebouwen met een nieuwe functie een nieuwe betekenis krijgen voor hun omgeving.

Op 17 november zijn twee lezingen gehouden. Carla de Glopper: onder de titel Uit het archief gelicht In het voorjaar verscheen de inventaris van het archief van Oegstgeest samengesteld door Carla de Glopper (gemeentearchivaris). Als geen ander kent zij de inhoud van ons archief. Aan de hand van oude documenten, kaarten en afbeeldingen leidde zij ons mee door de schatkamer van het Oegstgeester archief. René de Groot: over Wandelen door het Oegstgeest van de jaren ‘20. Op basis van meer dan 800 foto’s maakten we een virtuele wandeling door ons dorp. Bij interessante locaties konden we ook binnen een kijkje nemen en iets horen over de geschiedenis. Er waren ongeveer 130 toehoorders. De avond werd afgesloten met een drankje, aangeboden door de Vereniging.

Publicaties

De verkoop van onze publicaties (boeken, dvd, kaarten Labordus), die een bijdrage willen leveren aan onze informatieve taak te verhalen over de geschiedenis van Oegstgeest, is naar tevredenheid verlopen. De Canon van Oegstgeest blijft een steady seller. In het verslagjaar werden er weer 80 verkocht. Sinds de verschijning in 2007 zijn er bijna 3800 ex. verkocht. De verkoop van Het goed van Oestgeest (verschenen januari 2010) viel helaas tegen. Na de stormachtige uitverkoop (200 ex.) van de eerste druk, werden er van de ingekochte tweede druk (150 ex) tot op heden nog maar 36 ex. verkocht. In het jaar 2012 zullen nieuwe marketingactiviteiten de voorraad van het boek doen verminderen. De verkoop van Een Perzisch kleed voor een kistje aardappels, dat in april 2010 verscheen, loopt gestaag door. Na een eerste verkoop van 691 ex. in 2010 werden er in 2011 72 ex. verkocht. De verkoop van de kaarten van Labordus vertoont ook een gestaag beeld. De oplage van de dvd over de historie van Oegstgeest (Ons dorp) wordt verminderd door o.a. het schijfje als welkomstgeschenk aan nieuwe leden te geven.

Het digitaal fotoarchief

Nog steeds wordt er door vrijwilligers gewerkt aan de digitalisering van het fotoarchief. Foto’s worden gedigitaliseerd, beschreven en verwerkt. De foto’s van de VOO zijn bijna geheel verwerkt door de vrijwilligers. In de praktijk gaan alle foto’s nog door de handen van Carla de Glopper voordat ze op de site komen te staan. Theo Wand, Harry Jacobs, het echtpaar Ruys, Martin Dofferhoff, Arie Stierman, Ruud van Velzen en mevrouw Bertels zijn onze vaste krachten.Op de site staan nu ruim 3200 foto’s uit het archief van Loek de Groot, de VOO en de gemeente. De site wordt goed bezocht. In 2010 is er 2645 keer een bezoek gebracht aan het digitaal fotoarchief door 1575 verschillende bezoekers. Per bezoek werden gemiddeld 29 pagina’s bekeken. Dat resulteert in 76.718 pageviews. (Gegevens komen nog dinsdag van Carla) Zie www.oudoegstgeest.nl of www.oegstgeest.nl

Ruimtelijke ordening

Wat betreft ruimtelijke ordening heeft het bestuur zich in het verslagjaar bezig gehouden met: – De nieuwbouw van de Van Gerrevinkbrug – De bouwplannen van drie woningen, gedeeltelijk in de tuin van de Beukenhof – De vernieuwplannen van de Kwaakbrug – Het beoordelen van (herzieningen van) bestemmingsplannen

Contact met het gemeentebestuur

Het bestuur is enkele malen op bezoek geweest bij burgemeester Timmers, die monumenten in haar portefeuille heeft. Er is tweemaal gesproken met wethouder Tönjann, die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening. Met de andere wethouders is er contact geweest wanneer dat nodig was. Een afvaardiging heeft gesproken met de fracties in de gemeenteraad over de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging en een aantal lopende zaken op het gebied van monumenten en ruimtelijke ordening.

Straatnamencommissie

Er is eenmaal advies uitgebracht aan de gemeente in het kader van de activiteiten van de Straatnamencommissie.

Burgeravonden

Bestuursleden zijn in mei en in oktober aanwezig geweest op de avonden voor nieuwe bewoners van Oegstgeest in het gemeentehuis. De Vereniging biedt nieuwe bewoners een jaar gratis kennismakingslidmaatschap aan.

Website

Veel informatie van en over de Vereniging is te raadplegen op de website