Historische Vereniging Oegstgeest

Index

Over de Historische Vereniging Oegstgeest

De jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2010 Vereniging Oud Oegstgeest

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest bestond tijdens het verslagjaar uit de volgende personen:

Harry Vissers(voorzitter),Margriet Lugt-Rethans (secretaris tot 13 oktober), Bernadette Straetmans (secretaris vanaf 14 oktober), Hans Knook (penningmeester), Nenke van Wermeskerken (lid), Marieke van Haaren (lid), Marlies Merkestein-Kasteleyn (lid), Peter Sigmond (lid).

Sylvia Braat is voorzitter van de Afdeling Historie, zij is in die hoedanigheid aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Anke Casteel is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Over Oegstgeest, de Vereniging Oud Oegstgeest presenteert’.

Henk Hegeman is de voortrekker van de werkgroep Archeologie.

Theo Wand is de beheerder van het fotoarchief.

Eind december 2010 stond het ledenaantal op 716.

Vergaderingen

Het bestuur heeft tijdens het verslagjaar 10 keer vergaderd. De 25e Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 21 april 2010.

Op 13 oktober is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden.

Lezingen

In het verslagjaar zijn drie lezingen gehouden.

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april is een nieuwe uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest gepresenteerd door Sylvia Braat. De volledige titel luidt “Een Perzisch kleed voor een kistje aardappels. Oegstgeest 1940-1945. Uit het dagboek van Trudy Braat-Bertel”.

Sylvia gaf het eerste exemplaar cadeau aan haar dochter Saskia en het tweede aan de vormgever, Nenke van Wermeskerken.

Aan de hand van een powerpointpresentatie met familiefoto’s die niet in het boek staan vertelde Sylvia vervolgens levendig over de afwegingen die geleid hebben tot de publicatie van het dagboek van haar moeder. Het boek is een informatief document over het leven van een jonge moeder in Oegstgeest tijdens de oorlogsjaren. Voor jong en oud is het prettig om te lezen, enerzijds vanwege de herkenning van de omgeving, anderzijds vanwege het sociale leven zoals dat ook tijdens de oorlogsjaren doorgang kon vinden.

Op verzoek van de Vereniging Oud Oegstgeest heeft architect Marcel van Dijk in het gemeentehuis een lezing gehouden op Open Monumentendag, 11 september.

Marcel van Dijk heeft de nieuwe publieksruimte in het gemeentehuis ontworpen én de nieuwe trouwzaal. De architect vergeleek het Oegstgeester gemeentehuis met gemeentehuizen in de omgeving van Oegstgeest. De meeste zijn gebouwd als gemeentehuis. Dat van Oegstgeest is gebouwd als psychiatrisch ziekenhuis. De tegels in de hal laten de oorspronkelijke indeling zien. De trouwzaal, die eerst in het aangebouwde nieuwe deel was gesitueerd (1999), is nu verplaatst naar de voorzijde. De inspiratiebron voor de nieuwe inrichting is de stijl die begin 20e eeuw in zwang was.

Na de bijzondere Algemene ledenvergadering van 13 oktober vertelde Jasper de Bruin, archeoloog aan de Universiteit Leiden, over de opgravingen die zijn uitgevoerd op het terrein van Nieuw-Rhijngeest. Zijn verhaal lichtte hij toe aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal, met foto’s en computerinvullingen. Het wordt steeds duidelijker dat in Nieuw-Rhijngeest ooit een Merovingische nederzetting is geweest.

Onder leiding van Peter Sigmond kregen de toehoorders de gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdschrift en Nieuwsbrief

In het verslagjaar is het tijdschrift van de Vereniging tweemaal uitgebracht, in maart en november. Nieuwsbrieven zijn verschenen in maart, april, augustus en september.

De tijdschriften en nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website www.oudoegstgeest.nl

Het digitaal fotoarchief

Nog steeds wordt er door vrijwilligers gewerkt aan de digitalisering van het fotoarchief. Foto’s moeten gedigitaliseerd, beschreven en verwerkt worden.

Op de site staan nu ruim 3200 foto’s uit het archief van Loek de Groot, de VOO en de gemeente. De site wordt goed bezocht. In 2010 is er 2645 keer een bezoek gebracht aan het digitaal fotoarchief door 1575 verschillende bezoekers. Per bezoek werden gemiddeld 29 pagina’s bekeken. Dat resulteert in 76.718 pageviews.

De site wordt voortdurend bijgewerkt door Carla de Glopper. Zie www.oudoegstgeest.nl of www.oegstgeest.nl

Op 3 februari en 3 maart heeft het bestuur in de Bibliotheek Bollenstreek aan belangstellenden uitleg gegeven over het omgaan met het digitaal fotoarchief.

Uitgaven

Op 10 februari rolden de eerste exemplaren van de tweede druk van ‘Het goed van Oestgeest’ van de band, het boek over de middeleeuwen in het toenmalige grote Oegstgeest. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de vele illustraties, mooie verzorging en fraaie uitgave was het boek vanaf november 2009 binnen zes weken uitverkocht.

De Vereniging Oud Oegstgeest vindt het belangrijk dat het boek voor alle geïnteresseerden verkrijgbaar blijft en heeft daarom de tweede druk mogelijk gemaakt. De prijs voor leden is € 25,00.

Freek Lugt, Het goed van Oestgeest. De middeleeuwen in Oegstgeest,Poelgeest, Kerkwerve, Rijnsburg en Nieuw-Rhijngeest

Tweede druk, uitgeverij Ginkgo, Leiden 2010

ISBN 978-90-71256-09-7, € 29,50 in de boekhandel.

De Vereniging Oud Oegstgeest heeft op 21 april 2010 een nieuw boek laten uitgeven: “Een Perzisch kleed voor een kistje aardappels. Oegstgeest 1940-1945. Uit het dagboek van Trudy Braat-Bertel”

Sylvia Braat, de dochter van Trudy Braat-Bertel, heeft het dagboek na diens overlijden gevonden en bezorgd.

De prijs voor leden is € 10,00.

ISBN 978-90-812006-2-2, € 12,50 in de boekhandel.

Bezoek aan Gemeenlandshuis

Op uitnodiging van oud VOO-voorzitter Pieter Hellinga zijn leden van de VOO uitgebreid rondgeleid in het Gemeenlandshuis in de Breestraat. Onze gids op 23 en 26 maart was Eggo Tiemens.

Foto-expositie in de tuin van kasteel Oud-Poelgeest

Op zondagmiddag 18 april stond kasteel Oud-Poelgeest in het teken van 65 jaar Bevrijding van Oegstgeest. Er werd een concert gegeven door de Band of Liberation op het bordes van het kasteel, in aanwezigheid van burgemeester Els Timmers-van Klink.

Bestuurslid Nenke van Wermeskerken heeft bij die gelegenheid een uitgebreide expositie verzorgd met foto’s van de Canadezen die na de bevrijding in triomftocht vanuit Leiden naar het kasteel reden en er hun tenten opsloegen.

Een van onze leden, Aad Treur, destijds woonachtig in boerderij Melkersrust op het grondgebied van het kasteel, en nu woonachtig in Roden, heeft zijn persoonlijke herinneringen aan die tijd voor de microfoon aan alle aanwezigen verteld.

Marise Spieksma-Boezeman overleden

Op 30 april is de voormalige hoofdredacteur van het tijdschrift, Marise Spieksma-Boezeman, overleden. Vele leden waren aanwezig bij de uitvaartdienst in de H. Willibrordkerk.

De VOO in de kraam

Op 5 mei stond de Vereniging Oud Oegstgeest met een kraam in de Kempenaerstraat en op 29 mei stond de Vereniging, op uitnodiging van de scouting, in een kraam bij kasteel Oud-Poelgeest.

Vrijwilligers hebben de hele dag geholpen om de kraam te bemannen.

De Canon van Oegstgeest en de lesbrieven

In het kader van de lesbrieven die het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft ontwikkeld, hebben bestuursleden van de VOO enkele keren met leerlingen van basisscholen gefietst langs oude wegen en langs historische waterwegen van Oegstgeest.

Archeologie

Er zijn in 2010 weer opgravingen gehouden in Nieuw-Rhijngeest.

Op 1 juli is er voor VOO-leden en AWN-leden een excursie gehouden naar de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest. Jasper de Bruin was de opgravingsleider.

Er waren ca. 30 VOO-leden aanwezig.

11 en 12 september: Open Monumentendag en het Osger Kunst- & Cultuurweekend

Zoals elk jaar zijn de Open Monumentendagen gehouden in het tweede weekend van september. De gemeente Oegstgeest en de Vereniging Oud Oegstgeest werken altijd samen in dit project. Het landelijk thema was: de smaak van de 19e eeuw. Vele monumenten waren geopend voor bezichtiging, ook particuliere monumenten.

Een bijzonderheid was dat dit jaar in Oegstgeest door de kunst- en cultuurcommissie het plan was opgevat om een gezamenlijk kunst- en cultuurweekend te houden, onder de naam Osger Kunst- & Cultuurweekend.

In diverse gebouwen, ook in opengestelde monumenten, waren kunstuitingen zoals muziek, exposities, dans en poëzie te horen en te zien.

Het weekend was een groot succes en heeft erg veel bezoekers getrokken.

Ruimtelijke ordening

Wat betreft de ruimtelijke ordening heeft het bestuur zich in het verslagjaar bezig gehouden met:

  • bestemmingsplan Oud Poelgeest
  • bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten
  • ASC en de Overveerpolder
  • bestemmingsplan Overveerpolder
  • plannen De Beukenhof
  • de Vissersbrug
  • plannen Buitenlust
  • het Witte Huis
  • voorontwerpbestemmingsplan NieuwRhijngeest Zuid (zienswijze samen met AWN)
  • 2e uitwerkingsplan Rijnfront 1e herziening (zienswijze samen met AWN)

Contact met het gemeentebestuur

Tijdens het verslagjaar is een nieuw gemeentebestuur aangetreden. Wat betreft de interesses van de VOO hebben wij nu te maken met meer dan één wethouder.

Het bestuur is reeds enkele malen op bezoek geweest bij burgemeester Timmers, die monumenten in haar portefeuille heeft. En er is eenmaal gesproken met wethouder Tönjann, die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening. Met de andere wethouders is er contact wanneer dat nodig is.

Burgeravonden

Bestuursleden van de VOO zijn in januari en in november aanwezig geweest op de burgeravonden voor nieuwe bewoners van Oegstgeest, in het gemeentehuis.

Afscheid en welkom secretaris

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 13 oktober is afscheid genomen van Margriet Lugt, met muziek, toespraken, bloemen en een erelidmaatschap. De nieuwe secretaris, Bernadette Straetmans, is door het bestuur en de leden hartelijk welkom geheten.

Bijeenkomst vrijwilligers

In november is de jaarlijkse bijeenkomst voor actieve vrijwilligers gehouden, ten huize van Peter Sigmond. Bij die gelegenheid is aan Margriet Lugt een liber amicorum overhandigd ter gelegenheid van haar afscheid als secretaris, met bijdragen van vele daar aanwezigen.

© Historische Vereniging Oegstgeest (HisVO) 2021