Over de Historische Vereniging Oegstgeest

De statuten

PDF versie van de statuten

bijlage

Tekst versie van de statuten

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging Vereniging Oud Oegstgeest, gevestigd te Oegstgeest, zoals deze luiden na wijziging daarvan bij akte op 23 augustus 2007 verleden voor mr R. van den Nouland, notaris te Oegstgeest.

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: VERENIGING OUD OEGSTGEEST en is gevestigd in de gemeente Oegstgeest.

ALGEMEEN ARTIKEL 2 Overal waar in de statuten wordt gesproken over de “vereniging” of de “gemeente” wordt daarmede bedoeld de “Vereniging Oud Oegstgeest” respectievelijk de gemeente Oegstgeest.

DOEL EN MIDDELEN ARTIKEL 3 1. De vereniging heeft ten doel binnen de gemeente: a. het bevorderen van de belangstelling voor en het bestuderen van de geschiedenis van Oegstgeest; b. het bevorderen van de instandhouding van monumenten, voorkomend op de rijkslijst van monumenten; c. het bevorderen van de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenverordening, een gemeentelijke monumentencommissie en een gemeentelijke lijst van monumenten en de instandhouding van die monumenten; d. het behoud van het dorpsschoon, het landelijk karakter en het groen in het dorp; e. het behoud van voorwerpen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis; f. het bevorderen van de bewustwording van ruimtelijke ontwikkelingen en het bewaken en versterken van de ruimtelijke kwaliteit; en g. al hetgeen in verband staat met het genoemde onder de letters a tot en met f, alles in de ruimste zin. 2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

DUUR ARTIKEL 4 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

VERENIGINGSJAAR ARTIKEL 5 1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. Voor het eerste jaar loopt het verenigingsjaar van heden tot en met een en dertig december negentienhonderd zeven en tachtig (31 december 1987).

LIDMAATSCHAP ARTIKEL 6 De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone leden; c. jeugdleden; d. begunstigers. ARTIKEL 7 1. Tot ereleden kunnen worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging; zij betalen geen contributie doch hebben gelijke rechten als gewone leden. 2. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien (18) jaren hebben bereikt en die instemmen met de statuten en de krachtens de statuten genomen beslissingen en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 8 bepaalde. 3. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8. 4. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden jaarlijks een bijdrage te storten in de kas van de vereniging, dan wel een bedrag ineens. De minimumbedragen zullen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 5. Jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. ARTIKEL 8 1. Het erelidmaatschap wordt door de leden vergadering verleend op voordracht van het bestuur. 2. Over de toelating van gewone leden en jeugdleden beslist het bestuur. Van een afwijzend besluit staat beroep open op de algemene ledenvergadering. Dit beroep dient binnen veertien (14) dagen na ontvangst der kennisgeving schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden. ARTIKEL 9 1. Wie lid, jeugdlid of begunstiger wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris van de vereniging. De opgave bevat te voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de contributieverplichting van belang zijn. Wat betreft minderjarigen dient van toestemming door de wettige vertegenwoordigers te blijken. 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, jeugdleden en begunstigers zijn opgenomen.

EINDE LIDMAATSCHAP ARTIKEL 10 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid, respectievelijk jeugdlid; b. door schriftelijke opzegging door het lid respectievelijk jeugdlid aam de secretaris van het bestuur; c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid respectievelijk jeugdlid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer een lid respectievelijk jeugdlid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid respectievelijk jeugdlid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid respectievelijk jeugdlid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 11 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN ARTIKEL 12 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributies; b. bijdragen van begunstigers; c. subsidies van overheden en andere instellingen; d. bijdragen, donaties en giften van particuliere instellingen en bedrijven; e. erfstellingen, die echter allen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, legaten, schenkingen, fondsen of andere baten; f. andere wettige inkomsten.

CONTRIBUTIE ARTIKEL 13 1. Het minimumbedrag van de contributie van de leden en jeugdleden en de bijdrage van de begunstigers worden jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen ook voor het leven lid worden voor een bedrag, door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen. 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.

eigendom van derden artikel 14 De vereniging kan het beheer voeren over de aan haar in bruikleen gegeven roerende en onroerende goederen. Zij dient deze goederen met zorg te beheren zonder dat zij op enigerlei wijze hierop recht kan doen gelden. Het beheer dient schriftelijk te worden overeengekomen en nader geregeld.

BESTUUR ARTIKEL 15 1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf (5) personen. 2 De bestuursleden worden door en uit de algemene ledenvergadering gekozen. Lid van het bestuur kunnen slechts worden leden van de vereniging die meerderjarig zijn. ARTIKEL 16 1. De bestuursleden worden door de algemene vergadering schriftelijk en bij gewone meerderheid van de op de vergadering aanwezige leden benoemd. Wordt bij een eerste stemming geen gewone meerderheid verkregen, dan zal worden gestemd over de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen kregen. Staken bij die stemming de stemmen, dan beslist het lot. 2. Het bestuur doet daartoe de vergadering een voorstel voor te verkiezen bestuursleden. Een zodanig voorstel kan eveneens worden gedaan door tenminste vijf (5) leden, die dit voorstel tenminste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur moeten hebben ingediend. 3. De aanwijzing van de voorzitter geschiedt door de algemene ledenvergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens functie waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid, die bij deze in alle rechten en bevoegdheden van de voorzitter treedt. ARTIKEL 17 1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 2. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. artikel 18 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 2. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. 3. De secretaris voert de briefwisseling en de ledenadministratie, notuleert de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen en bewaart het archief van de vereniging. 4. De penningmeester zorgt voor inning van de contributies en beheert de geldmiddelen en voert de financiële administratie van de vereniging. Hij sluit per de laatste dag van het verenigingsjaar de boeken van de vereniging af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken verenigingsjaar, alsmede een begroting van baten en lasten van het lopende verenigingsjaar. Deze stukken worden, na behandeling door het bestuur, aan de jaarlijks voor één juni (1 juni) te houden gewone algemene ledenvergadering ter vaststelling aangeboden; een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 20.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL 19 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en in het bijzonder met de uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 5. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester. 7. De handtekening van de penningmeester is reeds voldoende terzake van ontvangsten waarbij namens de vereniging kwijting wordt verleend. 8. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, als ook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

COMMISSIE VOOR NAZIEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER ARTIKEL 20 1. Voor een uit de leden te kiezen commissie van tenminste twee (2) personen zal de penningmeester vóór de jaarlijkse gewone algemene ledenvergadering verslag uitbrengen van zijn beheer en verantwoording geven met overlegging van de in artikel 18 lid 4 , bedoelde jaarstukken en overige daartoe noodzakelijke bescheiden. De commissie brengt rapport uit in de algemene ledenvergadering en adviseert bij akkoordbevinding tot goedkeuring van de rekening en verlenen van décharge aan het bestuur. De penningmeester is verplicht deze commissie inzake te geven in alle boeken, nota’s en in de staat van de kas en geldmiddelen. 2. Van bedoelde commissie is ieder jaar één (1) lid aftredend en niet meer direct herkiesbaar. Door de algemene ledenvergadering zal een nieuw lid worden gekozen. De functie kan niet door één (1) van de bestuursleden worden vervuld.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN ARTIKEL 21 1 Bij de algemene ledenvergaderingen wordt onderscheid gemaakt in gewone en buitengewone vergaderingen. 2. De gewone algemene ledenvergadering wordt éénmaal per jaar voor één juni (1 juni) gehouden, ter nadere bepaling door het bestuur. 3. De agenda van de in de algemene ledenvergadering te behandelen onderwerpen moet door het bestuur minstens veertien (14) dagen voor die vergadering ter kennis van de leden en begunstigers worden gebracht, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 4. Leden, die een onderwerp op de algemene ledenvergadering behandeld wensen te zien, moeten dit minstens één (1) week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat indienen. 5. Buitengewone ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen, indien dit wenselijk wordt geacht, of binnen vier (4) weken nadat minstens tien (10) leden - of zo dit een kleiner aantal uitmaakt, een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering -, de wens daartoe schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, onder vermelding van de te behandelen punten. Indien aan dit verzoek niet binnen veertien (14) dagen door het bestuur is voldaan, dan zijn zij, die het verzoek deden, zelf bevoegd tot de bijeenroeping van de vergadering over te gaan. 6. Alleen leden hebben stemrecht; het uitbrengen van een stem geschiedt door ieder lid persoonlijk; schriftelijke machtiging hiertoe aan anderen is toegestaan. 7. Heeft een oproeping plaatsgehad of is een onderwerp niet in de oproeping vermeld, dan kan in die vergadering omtrent dat onderwerp slechts geldig worden besloten met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. Indien belangrijke punten naar voren komen, zullen deze op de agenda van een volgende algemene ledenvergadering worden geplaatst. 8. Van het ter algemene ledenvergadering behandelde worden door de secretaris notulen gehouden die in een volgende vergadering er goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

STEMMINGEN ARTIKEL 22 1. Indien en voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden daaronder niet mede begrepen. Staken de stemmen, dan zal herstemming plaatsvinden. Staken de stemmen dan nog, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 2. Ieder lid heeft één (1) stem. 3. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes. 4. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling. 6. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

STATUTENWIJZIGING ARTIKEL 23 1. De statuten kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, mits bij een beslissing, genomen met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde (2/3) van de leden aanwezig is, wordt niet eerder dan na veertien (14) dagen en niet later dan binnen zes (6) weken na de eerste algemene ledenvergadering een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin over het voorstel met toelichting, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden of bedoeld afschrift via de website van de vereniging of via elektronische gegevensdragers, zoals e-mail, aan de leden hebben aangeboden. Het bestuur dient in het laatstgenoemde geval hiertoe de benodigde faciliteiten te scheppen.

ONTBINDING EN VEREFFENING ARTIKEL 24 1. Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden, als het voorstel met toelichting daartoe op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomt. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde (2/3) van de leden aanwezig is, wordt niet eerder dan na veertien (14) dagen en niet later dan binnen zes (6) weken na de eerste algemene ledenvergadering een tweede algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. 2. Een voorstel tot ontbinding kan uitgaan van het bestuur of van minstens vijftien (15) leden, mits een zodanig voorstel schriftelijk en beargumenteerd bij het bestuur wordt ingediend. In dit geval is het bestuur verplicht om binnen drie (3) maanden na ontvangst van het voorstel een algemene ledenvergadering uit te schrijven en op de agenda het ingediende voorstel met een toelichting te plaatsen. Een voorstel tot ontbinding dient tenminste twee (2) maanden tevoren aan de leden kenbaar te worden gemaakt, met mededeling dat hierover in de algemene ledenvergadering zal worden besloten. 3. Het bestuur, dat tijdens de ontbinding zitting heeft, is met de afwikkeling der zaken belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn benoemd. De baten van de vereniging worden daarbij aangewend voor een bestemming, met inachtneming van de doelstelling van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT ARTIKEL 25 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen tot regeling van alles, wat voor de juiste uitvoering van deze statuten nodig of wenselijk wordt geacht. 2. Dit reglement kan geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten.

SLOTBEPALING ARTIKEL 18 In alle niet in de statuten of het huishoudelijk reglement voorziene gevallen en bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.