De zienswijzen van de Vereniging

De gemeente Oegstgeest komt regelmatig naar buiten met beleidsnota’s, bestemmingsplannen, gebiedsvisies en dergelijke. Op deze pagina kunt u stukken van de Gemeente en de reactie dan wel “zienswijze(s)” van de Vereniging vinden zoals die aan de gemeente is/zijn gestuurd.


Inspraak door VOO over Endegeest/Overgeest bij oordeelsvormende raadsvergadering (mei 2019)

De actuele ontwikkelingen in het gebied Endegeest en Overgeest worden door de VOO actief gevolgd. In dit plangebied liggen een flink aantal waardevolle monumenten met de status van rijksmonument danwel gemeentelijk monument. Verder hebben grote stukken van de landgoederen in het gebied een beschermde status. Voldoende aanleiding dus voor de VOO om betrokken te zijn bij dit onderwerp.

Het VOO bestuur heeft ingesproken bij de oordeelsvormende raadsvergadering van 9 mei j.l. over de voorliggende Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten. Hieronder kunt u de inspraakreactie van de VOO teruglezen. De volgende stap in het proces is besluitvorming in de raadsvergadering van 28 mei a.s.. De VOO zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en zonodig gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.