Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Algemene Ledenvergadering - digitaal

22 april

Om de naamsverandering van de Vereniging te bekrachtigen in de statuten is een tweede Algemene Ledenvergadering noodzakelijk. In de ALV van 24 maart j.l. is weliswaar ingestemd met deze naamswijziging, maar de statuten schrijven een 2/3 opkomst van de leden voor. Omdat dit quorum niet is gehaald wordt een tweede ALV georganiseerd. In deze vergadering moet 75% van de aanwezige leden instemmen met het voorstel tot naamswijziging. Het bestuur ziet deze stemming met vertrouwen tegemoet nu de leden zich al twee maal voor deze wijziging hebben uitgesproken.

Op de agenda staat alleen de wijziging van de statuten in tweede termijn. Datum: 22 april 2021. Aanvang: 19.30u.

U kunt zich voor deze algemene ledenvergadering uiterlijk tot zondag 18 april 20.00u opgeven bij secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl . Dan krijgt u tijdig een link om de ALV bij te wonen.